Our Location

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MEDINTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, ul. Ks. Konrada Szwedy nr 7A lok. 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846839 NIP: 6423224017, REGON: 386332504, adres poczty elektronicznej: medintech@medintech.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane te są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w następujących celach:

 • realizacja umowy i dostarczenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby; podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy i dostarczenia zamówienia;
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub adres korespondencyjny); podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji;
 • informowania o dostępnych poradach, artykułach doradczych, a także o nowościach, promocjach oraz wyprzedażach e-mailowo (newsletter) lub telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – za zgodą osoby zainteresowanej wykorzystywany jest adres e-mail lub numer telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera lub powiadomień telefonicznych, w szczególności poprzez:

 • użycie linku do rezygnacji z newslettera, znajdującego się w stopce newslettera.
 • wysłanie zawiadomienia na adres medintech@medintech.pl

Dane osobowe:

 • wykorzystywane do realizacji umowy i dostarczenia zamówienia – będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia i ewentualnych roszczeń z nim związanych oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości;
 • wykorzystywane do rozpatrzenia reklamacji – będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji;
 • wykorzystywane do informowania o ofercie – będą przechowywane do momentu wycofania zgody osoby zainteresowanej.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Każdy Klient ma prawo do złożenia do MEDINTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, ul. Ks. Konrada Szwedy nr 7A lok. 7 wniosku w sprawie:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt przez dedykowany adres e-mail: medintech@medintech.pl

Ponadto każdy Klient ma prawo złożenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) skargi w sytuacji stwierdzenia, że MEDINTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, ul. Ks. Konrada Szwedy nr 7A lok. 7 narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://medintech.pl/regulamin

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

2.3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaż. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). 

3.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

3.4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. 

3.6. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: (…) albo pisemnie na adres Administratora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1 . Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Certyfikat SSL Geo Trust Ink. Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

 6.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.3.3. Analiza internetowa. 

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics.

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

Dane zebrane podczas wizyty użytkownika wykorzystujemy także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:
– Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/
– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

 Klauzula informacyjna RODO

Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MEDINTECH Sp. z o. o, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846839, NIP: 6423224017, REGON: 386332504, w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych, wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”. Klauzula adresowana jest do osób fizycznych, będących kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami Przedsiębiorcy, przedstawicielami, pracownikami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu przez określone podmioty lub innego rodzaju interesariuszami i korespondentami Przedsiębiorcy.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDINTECH Sp. z o. o, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846839, NIP: 6423224017, REGON:386332504 Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Ks. Konrada Szwedy nr 7A lok. 7 (z dopiskiem „RODO”),

– przez e-mail: medintech@medintech.pl,

– telefonicznie: +48 530 555 653,

 1. Przetwarzanie danych osobowych „przedstawicieli” (m.in. pracowników, osób reprezentujących dany podmiot/osobę, w tym pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu lub udzielania informacji, bądź wykonania określonych zadań) następujących podmiotów:
 • kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Przedsiębiorcy,
 • jednostek organizacyjnych, osób prawnych/fizycznych lub innego rodzaju podmiotów współpracujących z Przedsiębiorcą na innej podstawie niż umowa,
 • podmiotów z otoczenia biznesowego Przedsiębiorcy,
 • innego rodzaju podmiotów kontaktujących się z Przedsiębiorcą w jakiejkolwiek sprawie,
 • danych osobowych osób, będących korespondentami we własnej sprawie, innymi niż aktualni lub potencjalni kontrahenci.
 1. Jeżeli jest Pani/Pan „przedstawicielem” lub osobą, o której mowa w niniejszym pkt II powyżej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prowadzeniu działalności gospodarczej, a to, w zależności od okoliczności danego przypadku, m.in. w celu:
 • komunikacji oraz obsługi korespondencji,
 • nawiązania, bądź utrzymywania kontaktów dotyczących przedmiotu działalności Przedsiębiorcy,
 • przedstawienia oferty, bądź rozpatrzenia otrzymanej oferty lub w inny sposób nawiązania współpracy,
 • zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów,
 • związanym z realizacją umowy zawartej z kontrahentem,
 • obiegu dokumentów,
 • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami, w tym administracji publicznej,
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to pochodzą one od podmiotu, na rzecz którego Pani/Pan działa lub strony umowy zawartej z Przedsiębiorcą, bądź też z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.

W przypadku pozyskania danych w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, posiadanych uprawnień zawodowych, bądź też inne dane przekazane Przedsiębiorcy w związku ze współpracą lub kontaktem.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Przedsiębiorcy będziemy przechowywać do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 1. Odbiorcami danych mogą być:
 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
 • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, kancelarie prawne,
 • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • sądy i organy publiczne, którym Przedsiębiorca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Pani/Pana dane.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 1. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami

 1. Jeżeli jest Pani/Pan naszym kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów lub w celu wykonania umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym podatkowych lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa i prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności, w zależności od okoliczności danego przypadku, w celach:
 • komunikacji oraz obsługi korespondencji,
 • nawiązania, bądź utrzymywania kontaktów dotyczących przedmiotu działalności Przedsiębiorcy,
 • przedstawienia oferty, bądź rozpatrzenia otrzymanej oferty lub w inny sposób nawiązania współpracy,
 • zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów,
 • związanym z realizacją umowy zawartej z kontrahentem,
 • obiegu dokumentów,
 • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami, w tym administracji publicznej,
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Jeśli Pani/Pana danych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to dane te pochodzą z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych. W przypadku pozyskania danych w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, finansowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące posiadanych uprawnień zawodowych, bądź też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
 1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przechowywać będziemy do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, dane przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zaś dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres wynikający z przepisów prawa.
 1. Odbiorcami danych mogą być:
 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
 • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień,
 • podmioty świadczące m.in. usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, kancelarie prawne,
 • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • sądy i organy publiczne, którym Przedsiębiorca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Pani/Pana dane.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 1. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.